KURUMSAL

KVK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. İşbu, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde açıklanan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi gereğince; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde açıklanan haklarınıza dair sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır.

a- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ticari faaliyetlerimizi ve insan kaynakları işlemleri gereğince personel bordrolama ve özlük süreçlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. İşbu Kişisel veriler, aşağıda detaylı olarak açıklanan maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

b- Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu’na yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, işe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari, iş sağlığı güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Veri Sorumlusu’na iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması gibi amaçlarla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde gereğince işlenmektedir.

c- Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere ve yine bu çerçevede Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi gibi amaçlar ile KVKK 8. ve 9. maddeleri gereğince aktarılabilecektir.

ç- Veri İşleme Süresi Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin b bendinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’imizin tabi olduğu ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

d- Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla; Kişisel veri sahibi (“İlgili Kişi”)olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtilen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda talepleriniz Şirket tarafından ivedilik ile değerlendirilerek en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Başvurular, Şirketimize ait ‘www.adik.com.tr’ adresinde yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; İlgili Kişi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Tersaneler Cad. No:22 Tuzla/ İstanbul” adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; İlgili Kişi Başvuru Formunu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak kvkk@adik.com.tr adresine ww.adik.com.tr adresindeki formu doldurarak iletebilirsiniz. Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.